Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Facet, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie").

Doel
De website van Facet is bedoeld om bezoekers te informeren over diensten en producten, om klanten te werven en om toegangskaarten voor activiteiten te verkopen.

Informatie en aansprakelijkheid
De website van Facet wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat de website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel is. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Facet kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Facet is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Facet.

Tijdens activiteiten in en om de bibliotheek worden regelmatig foto’s of films gemaakt voor plaatsing op de website en social media als Twitter en Facebook. Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen van deze foto’s. Indien u zichzelf ziet op één van de foto’s op deze website en u tekent bezwaar aan, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via het contactformulier.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Facet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.


Facet is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie berusten bij Facet of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag je de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Facet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
Facet behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 augustus 2019. Mocht je op deze website informatie zien waarvan je denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we je dit te melden.